I vår menighet


Lørdag 25. januar
16.00    Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 26. januar   ·   3. søndag pr. annum, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk

Søndag 2. februar   ·   Kyndelsmesse, Herrens fremstilling i tempelet, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Prosesjon & Høymesse
14.00    Messe på polsk
16.00    Høymesse i Ikornnes krk.

Mandag 3. februar   ·   N.B.! Ingen messe

Fredag 7. februar   ·  Jesushjertefredag
18.00  Høymesse & Sakramentsandakt

Lørdag 8. februar
12.00    Høymesse i Volda sykehuskapell.
16.00    Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 9. februar   ·   5. søndag pr. annum, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
16.00    Messe på engelsk

Lørdag 15. februar   ·   Konfirmantundervisning
11.00    Katekese
13.15    Messe

Søndag 16. februar   ·   6. søndag pr. annum, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk
17.00    Messe i Ulstein krk.

Torsdag 20. februar   ·   Mariaforening
12.00    Messe, lunch, andakt

Lørdag 22. februar
16.00    Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 23. februar   ·   7. søndag pr. annum, A
09.00    Messe på polsk
11.00    Høymesse
14.00    Messe på polsk

Onsdag 26. februar   ·   Askeonsdag (faste & abstinens)
18.00    Messe

Se forøvrig i kalenderen for februar – mars 2020

Trer inn hos oratorianerne

Tekst: Hans Rossiné og Petter T. Stocke-Nicolaisen | utdrag fra katolsk.no
 

Biskop Eidsvig er full av lovord over den innsats p. Ole Martin Stamnestrø har lagt ned i stiftet siden han ble generalvikar i august 2015.

– Jeg er svært takknemlig for hans bidrag. Han har overbevist med både sjelesørgeriske og diplomatiske talenter. P. Ole Martin har hatt et stort ansvar både i Ålesund og Trondheim, og har nedlagt et stort og fremragende arbeid i en krevende tid, sier biskop Eidsvig, som understreker at p. Ole Martin er høyt respektert og verdsatt i stiftet.

– P. Ole Martin, du har bestemt deg for å tre inn blant oratorianerne og avslutte ditt virke som prest. Hva ligger bak beslutningen?

– Jeg avslutter ikke mitt virke som prest, men fortsetter prestegjerningen et annet sted: i oratorianerordenen, presiserer p. Ole Martin og forklarer oss bakgrunnen for sin beslutning:

– Det var hos oratorianerne i London jeg i sin tid mottok trosundervisning og konverterte til Den katolske kirke. Helt fra jeg konverterte har jeg tilhørt oratorianernes tredjeorden, så jeg har hatt mitt åndelige hjem der i alle mine år som katolikk.

P. Ole Martin har vært sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, siden 2013  og generalvikar for Midt-Norge stift siden 2015.

– Hvordan vil du beskrive disse årene?

– Det har vært et stort privilegium for meg å virke som sogneadministrator i Ålesund og generalvikar i Trondheim stift. Jeg vil takke prestene og medarbeiderne i Trondheim stift for en spennende tid og godt samarbeid. Disse årene er jeg dypt takknemlig for, og det er viktig for meg å understreke at jeg ikke har noe ønske om å «rømme fra noe». Kanskje kan man si det slik at jeg gruer meg til å reise herfra, men gleder meg til å ankomme London.

Pater Ole Martin ble presteviet 2012 og  utnevnt til kapellan i Ålesund samme år.

Les mer katolsk.no/nyheter.

Avskjed med p. Ole Martin

Siste søndag med gudstjenester forrettet ved vår kjære pater Ole Martin blir 23. februar.

Pater Ole Martin slutter —
P. Khiem Duc Nguyen tiltrer

Kunngjøring fra biskop Bernt Eidsvig:

P. Ole Martin Stamnestrø løses fra sine embeder som generalvikar i Trondheim stift og sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund, med virkning fra den 1.  mars 2020. P. Ole Martin Stamnestrø inntrer i novisiatet ved oratorianer-ordenens hus i London (Brompton Oratory).

Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can.Reg er utnevnt til embedet som generalvikar i Trondheim stift med virkning fra den 1. mars 2020.

P. Khiem Duc Nguyen løses fra sitt embede som sogneadministrator i Sta. Sunniva menighet, Molde, med virkning fra 1. mars 2020, og er fra samme dato utnevnt til sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund.

Katolsk.no/nyheter

Velkommen til pater Khiem Duc Nguyen

Menigheten Vår Frue kirke ser frem til å ønske pater Khiem Duc Nguyen velkommen i tjenesten!

Bispevielsen i Trondheim utsatt

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

Vigslingen av Erik Varden som ny biskop av Trondheim stift, som skulle funnet sted i Nidarosdomen den 4. januar 2020, er utsatt på ubestemt tid. I et brev til de troende i Trondheim stift, skriver biskop-elekt Erik Varden at forklaringen er hans helsetilstand og at han har «fått instruks om å følge legens råd og bruke tid på å komme til hektene.»

Les mer om dette på katolsk.no. Der vil man også kunne lese resten av brevet fra biskop-elekt Erik, som avsluttes med følgende ord:

Jeg skjønner at nyheten vil skuffe mange; også at den skaper praktiske vansker, med forberedelser i full sving. Jeg beklager dette, og skulle gjerne ha gjort noe virksomt for dere! Men det eneste jeg kan by dere her og nå er anerkjennelsen av min egen begrensning, med mitt vitnesbyrd om at Herrens barmhjertighet når oss også der.

Jeg må finne meg i å trekke meg tilbake noen måneder i stillhet og hvile for å få kreftene tilbake. Vær sikre på at Trondheim Stift vil være i mine daglige tanker og bønner. Måtte Herren vise hver og én av dere sin Faderlige godhet!

23. november 2019

fr Erik Varde

Ber for hans helse

Foto: Kathrine Låver

Trondheim Stift beklager den triste beskjeden. Der var forberedelsene til bispevielsen i Nidarosdomen godt igang.

– Utnevnelsen av Dom Erik Varden ble tatt imot med begeistring og dyp takknemlighet i Stiftet. Vi hadde gledet oss til å motta ham her i Trondhjem tidlig i januar, og nyheten om utsettelsen av bispevielsen fyller oss naturlig nok med bedrøvelse. Men våre tanker går først og fremst til vår biskop-elekt, og vi ber for hans helse, sier generalvikar i Trondheim Stift, p. Ole Martin Stamnestrø.

Viss usikkerhet

– Hva blir konsekvensene av utsettelsen?

– Konsekvensene er at Stiftet fortsatt må leve med en viss grad av usikkerhet. Samtidig er vi takknemlig for vår apostoliske administrator biskop Eidsvigs vedvarende hyrdetjeneste. I menighetene går dog livet sin vante gang.

– Vet vi noe om når bispevielsen vil finne sted?

– Nei, det er for tidlig å si noe om når bispevielsen vil finne sted, sier p. Stamnestrø til katolsk.no

«Lei milde ljos» synges på Petersplassen


Mange på Sunnmøre er glad i salmen «Lei milde ljos». Mannen bak denne folkekjære salmen var John Henry Newman. Under en sjøreise fra Roma hjemover til England i 1833 ble «Lead kindly light» til. 13. oktober 2019 blir den også sunget på Petersplassen i Roma — på latin. Da vil pave Frans forrette en sermoni ved at salig John Henry Newman og fire andre helligkåres. Bli kjent med Newman gjennom samtalene i følgende videoer. Anbefales!

1. episode

Les videre

Ny biskop-prelat i Trondheim

Biskop Bernt I. Eidsvig kunngjorde idag, 1. oktober 2019,  i St. Olav domkirke, Trondheim, at abbed Erik Varden O.C.S.O. er utnevnt til ny biskop-prelat av Trondheim.

Utdrag fra biskop Bernt sin kunngjøring:

Biskop-elekt Erik Varden er født 13. mai 1974 i Sarpsborg, og vokste opp på Degernes i Østfold. Han forlot Norge for tredve år siden, og har med et par avbrudd bodd i Storbritannia siden.

Han avla studenteksamen ved Atlantic College, Wales, 1992, og konverterte til den katolske tro i 1993.

Han har skrevet en rekke artikler og holdt flere offentliggjorte foredrag, de fleste med patristiske eller liturgiske emner. Hans bok «The Shattering of Loneliness», utgitt i 2018, ble meget godt mottatt og er allerede for en klassiker å regne innenfor sin genre. I de årene har Varden vært abbed i Mount St. Bernard, England. Han har vist seg som en fremragende administrator; med stor dyktighet har han lagt om klosterets produksjon fra melk til øl. Trappistene har en sterk tradisjon her.

Jeg har kjent Erik Varden i 25 år, og jeg vet jeg har god grunn til å gratulere dere og Kirken i Norge med hans utnevnelse til Trondheim.

For egen regning våger jeg å legge til: Jeg har kjent Erik Varden i 25 år, og jeg vet jeg har god grunn til å gratulere dere og Kirken i Norge med hans utnevnelse til Trondheim. Hvis jeg skal bruke tre adjektiver for å beskrive ham, gjør jeg ham urett, men av og til må man forenkle ting: Han er omsorgsfull, lærd og rettferdig.

Les videre

Preken og glimt fra seljumannamessen på Selja

Vi har kommet hit til Selja for å ære den hellige Sunniva og vise henne takknemlighet. Vi er her for å ære, men også for å lære, sa p. Ole Martin Stamnestrø i sin preken på seljumannamessen. Han henviste til filosofen Søren Kierkegaard som sier at tro er «å kaste seg ut på de 70 000 favners dyp». Den hellige Sunniva og hennes ledsagere gjorde nettopp det da de kastet seg ut i tre båter og lot Den Hellige Ånd blåse dem dit han ville – fra Irland til Selja.

Les mer på katolsk.no og Sta. Sunniva-bloggen. Tekst og foto ved Ragnhild Helena Aadland Høen.