Ogłoszenia

Ogùoszenia 24 wrzeúnia 2023 | 25. niedziela zwykùa

  • Dziú o godzinie 16.00 bædzie Msza úwiæta w jæzyku angielskim.
  • Od poniedziaùku do piàtku Msza úwiæta o godzinie 18.00.
  • W úrodæ róýaniec o 17.30.
  • W czwartek adoracja o 17.30.
  • W piàtek obchodzimy wspomnienie úwiætego Wacùawa i jest to równieý úwiæto Úwiætych Archanioùów.
  • W sobotæ o 12.00 Msza úwiæta, a po niej spotkanie towarzyskie dla kobiet z Stowarzyszenia Maryjnego. O 18.00 Msza úwiæta, a po niej spotkanie dla tych, którzy sà zainteresowani konwersjà na katolicyzm.
  • W niedzielæ Msze úwiæte o godzinie 9.00 i 14.00 w jæzyku polskim, suma o 11.00 i Msza úwiæta w Ikornes o 17.00. Katecheza dla dzieci przygotowujàcych siæ do pierwszej komunii o godzinie 10.00.

Cieszymy siæ, ýe ks. Ole Martin wróciù do diecezji Trondheim jako wikariusz biskupi.
Wczoraj byùy zaúlubiny koúcielne w Kongsberg, gdzie ks. Khiem jest proboszczem. Modlimy siæ za niego i za parafiæ w Kongsberg.

Dziækujemy wszystkim, którzy wziæli udziaù w spotkaniu ministrantów wczoraj. Dziækujemy Priska i wszystkim, którzy przyczyniajà siæ do ýycia parafii.